Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η τεχνολογία παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας των κατοίκων αλλά και των υποδομών των σύγχρονων αστικών κέντρων.

sf3

Δεν επαρκεί όμως μόνο αυτό. Πρώτα από όλα χρειάζεται η απαραίτητη πολιτική βούληση. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημοτικών αρχών θα πρέπει να υπάρχει η θέληση για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι που κατέχουν τις συγκεκριμένες θέσεις πρώτον γνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, δεύτερον έχουν αντίληψη των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα αστικό συγκρότημα και τέλος φυσικά θέλουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτούς τους κινδύνους.

Η πολιτική βούληση είναι το πρώτο στάδιο και ίσως το πιο σημαντικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και τα επόμενα στάδια είναι λιγότερο σημαντικά. Η δεύτερη φάση του εγχειρήματος είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός. Μπορεί να ακούγεται απλό αλλά είναι ίσως το πολυπλοκότερο στάδιο του εγχειρήματος. Διότι καθότι μιλάμε για ένα έργο τεράστιου μεγέθους με μακρύ χρονικό ορίζοντα στο οποίο εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία συντονισμού και υλοποίησης. Πόσο μάλλον όταν λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν και διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση των εργασίων οι οποίες να είναι σύμφωνες με την νομοθεσία για τα Δημόσια έργα και μελέτες.

Μια λύση θα είναι η ανάθεση της γενικής επίβλεψης του project σε έναν φορέα που θα έχει αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου σε μακροχρόνια βάση. Κάτι παρόμοιο με τις Επιτροπές Οργάνωσης των διάφορων αθλητικών διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα). Αυτός ο φορέας θα απαρτίζεται από τους κατάλληλους ανθρώπους με τις απαραίτητες ειδικές γνώσεις προκειμένου να υλοποιεί τα διάφορα στάδια του έργου. Φυσικά η διοίκηση του φορέα θα αναφέρεται στις νόμιμες εκλεγείσες αρχές (κυβέρνηση, κοινοβούλιο) προκειμένου να γίνεται η περιοδική αποτίμηση του έργου της.

Τα βασικά στοιχεία που θα συμβάλλουν στην επιτυχία του έργου είναι ο συντονισμός, η δημιουργία και τήρηση ενός χρονοδιαγράμματος και τέλος η δυνατότητα χρήσης future proof τεχνολογιών καθώς το project θα είναι μακροχρόνιο.

Ολα αυτά όμως προυποθέτουν κυρίως την δημιουργία μιας Πολιτικής Ασφάλειας (Safety & Security Policy) στην οποία θα περιγράφονται με σαφήνεια οι στόχοι του εγχειρήματος και πως αυτοί θα επιτευχθούν. Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου θα πρέπει εκτός από το αρχικό όραμα να υπάρχει αποτυπωμένη και μια γενική περιγραφή του μοντέλου λειτουργίας που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Διότι αλλιώς αυτού του είδους τα εγχειρήματα καταλήγουν σε μεγαλειώδεις αποτυχίες με υπέρμετρο κόστος για τους φορολογούμενους. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Χαρακτηριστικότερο λόγω και εντοπιότητας είναι το σύστημα C4I που αποτέλεσε το κύριο σύστημα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο που θα βοηθήσει στην επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος και το οποίο εξίσου θα πρέπει να προβλέπεται στην Πολιτική Ασφάλειας είναι η συμμετοχή των πολιτών. Διότι το εγχείρημα αυτό δεν είναι μονοδιάστατο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση της οργανωμένης πολιτείας και των διάφορων φορέων. Η ασφαλής πόλη βασίζεται καταρχήν στην ενεργοποίηση των πολιτών (citizen involvement) και στην διάθεση τους να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους στην αναβάθμιση της ασφάλειας. Για το λόγο αυτό στην Πολιτική Ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν αυτήν την συμμετοχή και την εγρήγορση των απλών πολιτών με διάφορους τρόπους. Αυτοί οι τρόποι μπορεί να είναι είτε με την χρήση διαύλων επικοινωνίας και ενημέρωσης είτε ακόμα και με την εκπαίδευση των πολιτών ώστε να μπορούν και αυτοί να αποτελούν τμήμα του γενικού μηχανισμού προστασίας. Το παράδειγμα της Πολιτικής Αμυνας είναι χαρακτηριστικό καθώς αυτό το μοντέλο υπάρχει και στην χώρα μας και μάλιστα με νομοθετικές ρυθμίσεις. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι πως στην πράξη αυτός ο μηχανισμός δεν έχει προσδώσει τα αναμενόμενα καθώς η λειτουργία του στραγγαλίζεται μέσα από τα γραφειοκρατικά γρανάζια του δυσκίνητου κρατικού μηχανισμού.